GDPR

OBECNÁ INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE Mělník

KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce osobních údajů, kterým je Městská policie Mělník, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo také „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vás informuje že:


Kontaktní adresa správce je: 


Město Mělník, Městská policie Mělník 


se sídlem: Husova 32, Mělník, 276 01, IČO: 00237051, telefon: +420 315635129 , e-mail: mestskapolicie@melnik.cz, ID datové schránky: hgjb2kg 


Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů je: 


Mgr. Václav Šmíd, telefon 776 661 186, e-mail: info@milwen.cz, 


Městská policie Mělník jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů v rámci Města Mělník podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (ZOP), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštního zákona, spočívajících zejména v následujících činnostech: 


a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

d) podílí se v rozsahu stanoveném ZOP nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených ZOP nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 

f) podílí se na prevenci kriminality v obci, 

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání statistické údaje o obecní policii. 


Osobní údaje, nezbytné pro zpracování, jsou shromažďovány pro jednotlivé účely zpracování a dále zpracovávány zejména na základě splnění právní povinnosti, vyplývající ze ZOP, a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je Městská policie Mělník pověřena. 


Pro zajištění výše uvedených povinností, zejména těch preventivních, Městská policie Mělník provozuje a využívá technické prostředky, včetně kamerových systémů se záznamem. 


Městská policie vede ve svém oprávněném zájmu evidenci návštěv ve svých objektech a ve vybraných objektech, na vstupu označených piktogramem a doplňující informací, zajišťuje ochranu majetku a osob prostřednictvím lokálního kamerového systému se záznamem.


Součástí této informace je i přehled účelů zpracování, který navazuje na tuto informaci o zpracování osobních údajů.


Městská policie Mělník poskytuje osobní údaje Policii ČR, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, pouze je-li to nutné k plnění jejich úkolů v souladu s ustanovením § 24a ZOP. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání není Městské policii Mělník uložena zvláštním právním předpisem, anebo k tomu subjekt údajů neudělili souhlas. 


Při zpracování osobních údajů u Městské policie Mělník nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 


Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem Městské policie Mělník, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. 


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 


Svá práva můžete uplatnit u Městské policie Mělník následujícími způsoby:


1.    v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,

2.    v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu Městské policie Mělník, 

3.    osobním předáním písemné žádosti na podatelně Městské policie Mělník, nepřetržitě, podmíněným identifikací žadatele podle dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního dokladu) ověřeného pověřeným zaměstnancem Městské policie Mělník.         

4.    písemně na adrese Městské policie Mělník


V případě osobního a písemného podání je nutné počítat s osobním vyzvednutím odpovědi podmíněným identifikací žadatele na podatelně Městské policie Mělník. 


Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

 

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.

 

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za registrační proces, překlady stránek a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.

 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů technických cookies.

 

Použití cookies můžete také omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

Microsoft Edge: www.microsoft.com/cs-cz/edge

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com